Farlig avfall

Innsamling av farlig avfall

 

SPECON MILJØ AS har lang praktisk og administrativ erfaring fra avfallsbransjen og har konsesjon fra miljødirektoratet (SFT) for innsamling av farlig avfall over hele landet.

Vi finner frem til den mest kostnadseffektive løsning for ditt avfall og avhenter uansett hvor i landet du befinner deg.

 

Oppgaver vi utfører:

 

Oversikt over hva som er farlig avfall:

7000 Farlig avfall
7011 Spillolje, refusjonsberettiget
7012 Spillolje, ikke refusjonsberettiget
7021 Olje- og fettavfall
7022 Oljeforurenset masse
7023 Drivstoff og fyringsolje
7024 Oljefiltre
7025 Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat
7030 Oljeemulsjoner, sloppvann
7031 Oljeholdige emulsjoner fra boredekk
7041 Organiske løsemidler med halogen
7042 Organiske løsemidler uten halogen
7043 Trikloreten (TRI), refusjonsberettiget
7051 Maling, lim og lakk
7055 Spraybokser
7081 Kvikksølvholdig avfall
7082 Kvikksølvholdige batterier
7083 Kadmiumholdig avfall
7084 Kadmiumholdige batterier
7085 Amalgam
7086 Lysstoffrør og sparepærer
7091 Uorganiske salter og annet fast stoff
7092 Blyakkumulatorer
7093 Småbatterier usortert
7094 Litiumbatterier
7095 Metallhydroksidslam
7096 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m.
7097 Uorganiske løsninger og bad
7098 CCA-impregnert trevirke
7100 Cyanidholdig avfall
7111 Bekjempningsmidler uten kvikksølv
7112 Bekjempningsmidler med kvikksølv
7121 Polymeriserende stoff, isocyanater
7122 Sterkt reaktivt stoff
7123 Herdere, organiske peroksider
7131 Syrer, uorganiske
7132 Baser, uorganiske
7133 Rengjøringsmidler
7134 Surt organisk avfall
7135 Basisk organisk avfall
7141 Mineraloljebasert boreslam og borkaks
7142 Oljebasert borevæske
7143 Kaks med oljebasert borevæske
7144 Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer
7145 Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer
7151 Organisk avfall med halogen
7152 Organisk avfall uten halogen
7154 Kreosotimpregnert trevirke
7155 Avfall med bromerte flammehemmere
7156 Avfall med ftalater
7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK
7158 Klorparafinholdige isolerglassruter
7159 Klorparafinholdig avfall
7165 Prosessvann, vaskevann
7210 PCB- og PCT-holdig avfall
7211 PCB-holdige isolerglassruter
7220 Fotokjemikalier
7230 Halon
7240 KFK
7250 Asbest
7261 Gasser i trykkbeholdere