Kompetansebevis

Sikkerhetsrådgiver

 

Kompetansebevis fra Teknologisk institutt. Dette viser gyldig sertifisering av Jan Viggo Hansen som godkjent sikkerhetsrådgiver under transport av farlig gods på vei og jernbane.

 

 
SFT-tillatelse

Innsamling av farlig avfall

 

Dette er en godkjenning fra Statens forurensningstilsyn som gir oss tillatelse til å drive med innsamling av spesialavfall.