Sikkerhetsrådgiver

Sikkerhetsrådgiver

 

I ADR/RID, kapittel 1.8 står det: ”Enhver virksomhet hvis aktiviteter omfatter transport av farlig gods, eller emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, skal utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods som skal ha ansvar for å medvirke til å forebygge risiko for personer, materielle verdier og miljøet som er knyttet til slike aktiviteter.”

 

Sikkerhetsrådgiveren kan være:

 

Sikkerhetsrådgiverens oppgaver fremgår av 1.8.3.3. i ADR/RID, og innebærer å sørge for at det etableres et dokumentasjonssystem hvor det kan kontrolleres at farlig gods bestemmelsene overholdes. Dette gjelder blant annet å kontrollere at gods, dokumenter, informasjon, materiell, utstyr og kompetanse er i samsvar med bestemmelsene. Ordningen tilsier at berørt personell skal ha nødvendig opplæring i regelverk og rutiner, det skal rapporteres avvik og uhell, og det skal utarbeides en årlig rapport fra sikkerhetsrådgiver m.m.

Mer informasjon kan finnes hos Teknologisk Institutt og hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. SPECON MILJØ AS tilbyr denne tjenesten til bedrifter som ikke ønsker å bruke eget personell til dette, ta gjerne kontakt for tilbud og mer informasjon. Vi utfører pr i dag denne tjenesten for både private og kommunale virksomheter.

 

Ta kontakt med sikkerhetsrådgiver Jan Viggo Hansen på tlf. 77 06 18 67 eller e-post: post@specon.no for mer informasjon og uforpliktende tilbud.